Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – VERHUUR

ARTIKEL 1

Onze offerten worden door de hierna vermelde voorwaarden beheerst. Wij achten deze voorwaarden gekend en aanvaard door de koper, niettegenstaande andersluidende bepalingen vermeld op de documenten van de koper. Op alle contracten is enkel de Belgische Wet van toepassing.

ARTIKEL 2

Bij de levering dient de huurder de machine na te zien. Bij schade of tekort-koming van de machine moet  deze vooraf gemeld worden. In ontvangst-name geldt als aanvaarding van de machine in goede staat. De  huurder is verantwoordelijk voor de teruggave in dezelfde staat als bij ontvangst. Hij is aansprakelijk voor alle beschadiging, verlies, verschil, minderwaarde enz…en dit in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Machines zonder nummerplaat mogen niet op de openbare weg gebruikt worden.

ARTIKEL 3

Een verzekering machinebreuk is automatisch verbonden aan het huur-contract, tenzij de huurder uitdrukkelijk schriftelijk afziet van deze ver-zekering op het ogenblik van het afsluiten van het huurcontract.  De kost van de verzekering bedraagt 6 % van het bruto huurtarief. Voorwaarden “machinebreuk “ zijn te  bekomen bij RENTALIFT BV. Bij ongeval dient RENTALIFT BV direct in kennis gesteld worden. De  basisvrijstelling bedraagt € 2.500. In geval van diefstal bedraagt de vrijstelling € 5.000, of in geval van  verduistering bedraagt de vrijstelling € 7.500. Dit alles afhankelijk van de aankoopprijs en type. Iedere  vrijstelling valt integraal ten laste van de huurder. Elke weigering door de verzekering van bij de welke de machinebreukpolis is afgesloten, valt integraal ten laste van de huurder. De basisvrijstelling BA tegen derden ten bedrage van € 250 is ten laste van de huurder.

ARTIKEL 4

De huurder dient de machine dagelijks na te zien. Bij thermische machines dient het oliepeil dagelijks te worden gecontroleerd.

ARTIKEL 5

Er mag niet worden gewerkt met de machine op hoogte boven windkracht 6. (45 km/u ).

ARTIKEL 6

Het is verboden de machine te gebruiken voor zandstralen en spuitwerk, gebruik van stoffen die schade aan de lak van de machine veroorzaken en/of roest (sulfaten, zout, enz…)

ARTIKEL 7

Voor de huur van de machine is een dag = 8 u, een week = 5 dagen, en een maand = 4 weken (duur per week maximum gebruik van 40 uur en per maand maximum 160 uur).

ARTIKEL 8

Bij het einde van de huur dient de huurder de verhuurder per fax of per e-mail (info@rentalift.be) te verwittigen en de plaats van ophaling mede te delen. Bij einde huur dient de huurder de machine transportgereed te zetten en dient hij ervoor te zorgen dat de machine gemakkelijk bereikbaar is. Alle transportkosten (gebeurlijke levering en ophaling) zijn ten laste van de huurder. Alle noodzakelijke parkeer- en/of andere administratieve vergunningen, voor de periode 24u voor aanvang en 48u na afloop van de huurperiode, vallen integraal onder de verantwoordelijkheid van de huurder.

ARTIKEL 9

Iedere reclamatie of betwisting van een factuur moet schriftelijk gebeuren binnen de acht dagen na ontvangst ervan.

ARTIKEL 10

Al onze facturen zijn contant betaalbaar te IZEGEM, niettegenstaande andersluidende betalingsvoorwaarden.

ARTIKEL 11

Iedere vertraging in de betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest mee van 8% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur.

ARTIKEL 12

In geval van ongegronde niet betaling op de vervaldag zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 12%, met een minimum van € 50 en een maximum van € 2.500, ten titel van conventioneel verhogingsbeding.

ARTIKEL 13

Eigendomsvoorbehoud : de koopwaar blijft eigendom van RENTALIFT BV tot na volledige betaling ervan.

ARTIKEL 14

Enkel de materieel bevoegde Rechtbank die het dichtst bij de maat-schappelijke zetel van Rentalift BV gelegen is, is bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij de Rentalift BV verkiest om het geschil aanhangig te maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de Klant of de Rechtbank van de plaats van uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 15

De huurovereenkomst kan op elk ogenblik door de verhuurder opgezegd worden, zonder enige schadevergoeding.

ARTIKEL 16

Bij het einde van de huurtijd wordt de huurder van rechtswege en zonder aanmaning geacht het gehuurde object terug te bezorgen aan de ver-huurder.

ARTIKEL 17

De verhuurder heeft het recht op ieder ogenblik het gehuurde object af te halen, zonder een beroep te moeten doen op een magistraat of rechter.

ARTIKEL 18

Machines moeten gebruikt en behandeld worden door de huurder als een goede huisvader. Iedere vorm van schade – behalve normale sleet – zal aan de huurder verrekend worden bovenop overeengekomen huurprijs. De huurder moet slijtage en abnormale tekortkomingen direct melden aan verhuurder.

ALGEMENE VOORWAARDEN – VERKOOP

ARTIKEL 1

Onze offerten, verkopen en leveringen worden door de hierna vermelde voorwaarden beheerst. Wij achten deze voorwaarden gekend en aanvaard door de koper, niettegenstaande andersluidende bepalingen vermeld op de documenten van de koper. Op alle contracten is enkel de Belgische Wet van toepassing.

ARTIKEL 2

Alle goederen worden geleverd af fabriek en worden verzonden op risico van de koper.

ARTIKEL 3

Alle leveringstermijnen zijn slechts opgegeven bij benadering en kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van het contract lastens de RENTALIFT BV.

ARTIKEL 4

Eigendomsvoorbehoud: de koopwaar blijft eigendom van de RENTALIFT BV tot na volledige betaling ervan.

ARTIKEL 5

In geval van wanbetaling heeft de RENTALIFT BV het recht, na ingebrekestelling, het contract te verbreken. De koper is in dit geval schadevergoeding verschuldigd voor geleden verlies en gederfde winst die forfaitair en onherroepelijk op 30% van de totale waarde van het contract wordt bepaald.

ARTIKEL 6

Iedere reclamatie of betwisting van een factuur moet schriftelijk gebeuren binnen de acht dagen na ontvangst ervan.

ARTIKEL 7

Al onze facturen zijn contant betaalbaar te IZEGEM, niettegenstaande andersluidende betalingsvoorwaarden.

ARTIKEL 8

Iedere vertraging in de betaling brengt van rechtswege en zonder in-gebrekestelling een interest mee van % per jaar vanaf de vervaldag van de factuur.

ARTIKEL 9

In geval van ongegronde niet betaling op de vervaldag zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 12%, met een minimum van €50 en een maximum van € 2.500, ten titel van conventioneel verhogingsbeding.

ARTIKEL 10

Enkel de materieel bevoegde Rechtbank die het dichtst bij de maat-schappelijke zetel van Rentalift BV gelegen is, is bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij de Rentalift BV verkiest om het geschil aanhangig te maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de Klant of de Rechtbank van de plaats van uitvoering van de Overeenkomst.